آزمون جهش EGFR

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تجزیه و تحلیل جهش گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال؛ HER-1؛ erbB-1
نام رسمی: گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال
تست‌های مرتبط: نشانگرهای تومور، تست‌های ژنتیکی برای درمان هدفمند سرطان ، جهش KRAS، جهش ALK

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص جهش ژن EGFR در بافت تومور برای کمک به درمان سرطان ریه غیر سلولی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که سرطان ریه غیر سلولی در شما تشخیص داده شده است و پزشک شما در حال بررسی درمان با مهارکننده های تیروزین کیناز مانند gefitinib و erlotinib است.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه از بافت سرطانی که طی یک بیوپسی بدست آمده است.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز