آنالیز مایعات بدن

تست سقط جنین می‌تواند بر روی بسیاری از انواع مایعات از بدن به جز خون انجام شود. اغلب این مایعات به جای خون آزمایش می‌شوند، زیرا می‌توانند پاسخ‌های مستقیم‌تری به آنچه در بخش خاصی از بدن می‌گذرد ارائه دهند. برخی از تجزیه و تحلیل‌های مایعات بدن عبارتند از:

  •  آزمایش ادرار
  •  تجزیه و تحلیل اسپرم
  •  کلرید شیرین
  • فیبرونکتین جنین (fFN)
  • آنالیز مایع آمنیوتیک
  • تجزیه و تحلیل CSF
  • آنالیز مایع سینویال
  • آنالیز مایع ریه
  • آنالیز مایعات پریکارد
  • تجزیه و تحلیل مایع پریتون