آنالیز مایع غشای حفره شکمی

نام رسمی: آنالیز مایع غشای حفره شکمی
آزمایشات مرتبط: تجزیه و تحلیل مایع ریوی، تجزیه و تحلیل مایع پریکارد، لکه کوچک، تست حساسیت، تست‌های گلوکز، آلبومین، تعداد سلول‌های سفید خون، تعداد سلول های قرمز خون، تست AFB، لاکتات دی هیدروژناز (LD)، آدنوزین دمیناز

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص علت پریتونیت، التهاب غشاء، پوشش دهنده شکم و / یا تجمع مایع صفاقی، که مایع در شکم یا در اطراف اندام‌های داخلی جمع می‌شود (به نام آسسیت)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که درد و تورم شکمی ، تهوع و یا تب دارید و متخصص شما مشکوک به پریتونیت یا آسیت می‌باشد.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه مایع صفاقی با قرار دادن سوزنی در حفره شکم گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

از شما خواسته می‌شود قبل از جمع آوری نمونه مثانه خود را خالی کنید.