آنتی بادی‌های آمینوگلیکوزید

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شوند: گاهی اوقات با نام تجاری ارجاع داده می‌شود (به MedlinePlus Drug Information مراجعه کنید)
نام رسمی: جنتامایسین؛ ترومایسین؛ آمیکاسین
تست‌های مرتبط: نظارت بر مواد دارویی؛ بون کراتینین؛ پاکسازی کراتینین؛ وانکومایسین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای نظارت بر سطح آنتی بادی‌های آمینوگلیکوزید مانند جنتامایسین، توبرامایسین یا آمیکاسین در خون برای اطمینان از دوز کافی و جلوگیری از عوارض جانبی سمی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

در فواصل منظم در طول درمان با آمینوگلیکوزید

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ، اما زمان بندی نمونه برای آزمایش مهم است؛ دستورالعمل‌های پزشک خود را دنبال کنید.