آنتی بادی‌های خودکار مرتبط با دیابت

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی‌های خودکار کوچک؛ پانل آنتی بادی خودکار دیابت
نام رسمی: آنتی بادی‌های خودکار سیتوپلاسمی سلول جزیره‌ای؛ ICA؛ آنتیبادی‌های خودکار انسولین؛ IAA؛ آنتی بادی‌های خودکار دی کربوکسیلات گلوتامیک اسید ؛ GADA؛ آنتی بادی‌های خودکار GAD65 ، آنتی بادی‌های خودکار مربوط به انسولین؛ IA-2A؛ آنتی بادی‌های خودکار ICA512 ؛ آنتی بادی‌های خودکار شبیه به پروتئین تیروزین فسفاتاز
تست‌های مرتبط: تست‌های گلوکز؛ انسولین؛ پپتید C

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

پس از تشخیص دیابت، برای کمک به تشخیص دیابت نوع ۱ خود ایمنی از دیابت نوع ۲

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما مبتلا به دیابت تشخیص داده می‌شوید و لاز است تعیین شود که آیا دیابت شما مربوط به خود ایمنی است یا خیر؟ هنگامی که شما یک فرد دیابتی هستید که با رژیم یا دارو درمان می‌شود و مشکلات زیادی در حفظ سطح قند خون طبیعی یا نزدیک به قند (گلوکز) طبیعی دارید و مشکوک به داشتن دیابت نوع ۱ به جای نوع ۲ هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز