آنتی بادی‌های مرتبط با دیابت

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی‌های خودکار جزیره‌ای؛ پانل آنتی بادی‌های خودکار دیابت
نام رسمی: آنتی بادی‌های سیتوپلاسمی سلول جزیره‌ای؛ ICA؛ آنتی بادی‌های انسولین؛ IAA؛ گلوتامیک اسید، آنتی بادی‌های خودکار دی کربوکسیلاز؛ GADA؛ آنتی بادی‌های خودکار GAD65؛ آنتی بادی‌های خودکار مربوط به انسولینوما؛ IA-2A؛ آنتی بادی‌های خودکار ICA512؛ آنتی بادی‌های خودکار شبیه به فسفاتاز تیروزین پروتئینی
تست‌های مرتبط: تست‌های گلوکز؛ انسولین؛ پپتید C

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

پس از تشخیص دیابت، برای کمک به تشخیص دیابت نوع ۱ خود ایمن از دیابت نوع ۲

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که برای اولین بار دیابت در شما تشخیص داده شده است تا تعیین کنید که آیا دیابت شما مربوط به خود ایمنی است یا خیر؟ هنگامی که شما یک فرد دیابتی هستید که با رژیم غذایی یا دارو درمان می‌شوید و مشکلاتی در حفظ سطح قند خون طبیعی یا نزدیک به میزان قند طبیعی دارید و مشکوک به داشتن دیابت نوع ۱ به جای نوع ۲ هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ چیز