آنتی بادی آنتی سنترومر

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی سنترومر؛ ACA
نام رسمی: آنتی بادی آنتی سنترومر
تست‌های مرتبط: ANA ، آنتی بادی، پانل ENA

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای تشخیص وجود آنتی بادی‌های آنتی سنترومر؛ برای کمک به تشخیص اسکلرودرمی پوستی محدود

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که یک یا چند نشانه اشته باشید که بیانگر سندرم کرِست باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ