آنتی بادی آنتی میتوکوندری AMA M2

همچنین به این نام شناخته می‌شود:  آنتی بادی میتوکندری
نام رسمی: آنتی بادی آنتی میتوکندری و آنتی بادی آنتی میتوکندری M2
تستهای مرتبط: آنتی بادی ANCA / MPO / PR3، آنتی بادی میکروزومی کبد یا کلیه، ALP، ALT، پانل کبد، آنتی بادی عضله صاف، ANA

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص کولونگیتال صفراوی اولیه، گاهی نیز سیروز صفراوی اولیه (PBC) نامیده می‌شود.

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که نتایج غیر طبیعی در پانل کبد باشد و یا علائمی دارید که پزشک شما مشکوک است به دلیل PBC باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ