آنتی بادی سلول پاریتال

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی سلولی معده Parietal، آنتی بادی ضد عصبی؛ ضد GPA؛ AGPA؛ APCA
نام رسمی: آنتی بادی سلول های عصبی، IgG
تست‌های مرتبط: آنتی بادی فاکتور درونی، ویتامین B12 و فولات، اسید متیل مالونیک، گاسترین، هموسیستئین، شمارش کامل خون، اسمیر خون

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص کم خونی مهلک، شایع ترین علت کمبود ویتامین B12

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از تحقیقات، زمانی که دچار کم خونی و یا نوروپاتی هستید که ممکن است به علت کمبود ویتامین B12 باشد؛ هنگامی که شما گلبول‌های قرمزی دارید که خیلی بزرگتر از حد طبیعی هستند (ماکروسیتیک)

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ چیز