آنتی بادی های تیروئید

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی‌های تیروئید، آنتی بادی ضد تیروئید؛ آنتی بادی ضد میکروزومال؛ آنتی بادی میکروزومال تیروئید؛ آنتی بادی پراکسیداز تیروئید؛ آنتی بادی تيروپراکسيداز، TPO؛ ضد TPO؛ TBII؛ آنتی بادی ضد تیروگلوبولین؛ TgAb؛ آنتی بادی گیرنده TSH؛ TRAB؛ آنتی بادی‌های گیرنده تیروتروپین؛ ایمونوگلوبولین تحریک کننده تیروئید ؛ TSI
نام رسمی: آنتی بادی پراكسيداز تيروئيد؛ آنتی بادی تیروگلوبولین؛ آنتی بادی گیرنده هورمون تحریک کننده تیروئید
تست‌های مرتبط: T3 آزاد و T3 کل ؛ T4 آزاد ؛ TSH؛ تیروگلوبولین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر بیماری‌های خودایمنی تیروئید و تشخیص آن از دیگر انواع بیماری تیروئید؛ برای کمک به هدایت تصمیمات درمانی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما تیروئید بزرگ شده (گواتر) دارید و یا زمانی که سایر تست‌های تیروئید مانند T3 آزاد یا کل ، T4 آزاد و TSH، اختلال عملکرد تیروئید را نشان می‌دهند؛ همراه با تست تيروگلوبولين، هنگامی که پزشک شما از آن به عنوان ابزار نظارت استفاده مي‌کند؛ در فواصل زمانی توصیه شده توسط پزشکتان زمانی که اختلال تیروئید خود ایمنی تشخیص داده شده است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز