آنتی ترومبین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی ترومبین عملکردی   III، AT III؛ AT 3
نام رسمی: آنتی ترومبین (فعالیت و آنتیژن)
تست‌های مرتبط: PTT ؛ عوامل انعقادی؛ هپارین ضد Xa؛ D-dimer؛ فیبرینوژن؛ هوموسیستئین؛ ضد انعقاد لوپوس، پروتئین C وS ؛ PT؛ PT 20210؛ فاکتور V لایدن

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تحقیق در مورد علل لخته شدن خون نامناسب؛ برای کمک به تشخیص کمبود آنتی ترومبین

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

چند ماه پس ایجاد لخته شدن خون (بروز ترومبوز) و یا زمانی که به صورت قابل انتظار به یک درمان هورمونی ضد انعقادی پاسخ نمی‌دهید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز