آهن

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: سرم آهن، سرم Fe
نام رسمی: آهن، سرم
تست‌های مرتبط: فریتین؛ TIBC، UIBC و ترانزفرین؛ هموگلوبین؛ هماتوکریت؛ شمارش کامل خون؛ تعداد رتیکولوسیت؛ پروتوپورفیرین روی؛ تست‌های آهن؛ گیرنده انتقال دهنده قابل حل

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین سطح آهن خون شما

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما مشکوک است که ممکن است آهن بیش از حد کم یا زیاد در بدن شما وجود داشته باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است به مدت ۱۲ ساعت قبل از جمع آوری نمونه از شما خواسته شود که ناشتا باشید؛ در این مورد، تنها به نوشیدن آب مجاز هستید.