الکتروفورز پروتئین، الکتروفورز ایمونوفیکسیشن

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: الکتروفورز پروتئین سرم؛ پروتئین ELP؛ SPE؛ SPEP؛ الکتروفورز پروتئین ادرار؛ UPE؛ UPEP؛ IFE؛ الکتروفورز پروتئین CSF
نام رسمی: الکتروفورز پروتئین؛ الکتروفورز ایمونوفیکسیشن
تست‌های مرتبط: آلبومین؛ پروتئین کل؛ ایمونوالکتروفورز؛ پروتئین ادرار؛ زنجیره‌های سبک وزن آزاد سرم؛ ایمونوگلوبین‌های کمی، آنتی تریپسین آلفا ۱؛ کریوگلوبولین‌ها

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و یا نظارت بر شرایطی که منجر به تولید غیرطبیعی پروتئین یا از دست دادن آن می‌شود.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک نتیجه غیر طبیعی در یک آزمایش خون پروتئین کل یا آلبومین دارید یا دچار علائمی از بیماری‌هایی هستید که با تولید پروتئین غیرطبیعی همراه است، از قبیل مولتیپل میلوما یا مولتیپل اسکلروزیس

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی یک نمونه ادرار تصادفی یا ۲۴ ساعته؛ گاهی نمونه‌ای از مایع مغزی نخاعی

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز