الکتروفورز پروتئین

همچنین به این نام شناخته می‌شود: الکتروفورز پروتئین سرم؛ پروتئین ELP؛ SPE؛ SPEP؛ الکتروفورز پروتئین ادرار؛ UPE؛ UPEP؛ IFE؛ الکتروفورز پروتئین CSF
نام رسمی: الکتروفورز پروتئین ؛ الکتروفورز ایمونوفیکسیشن
تست‌های مرتبط: آلبومین؛ پروتئین کل؛ ایمونوالکتروفورز؛ پروتئین ادرار؛ زنجیره‌های سبک آزاد سرم؛ ایمونوگلوبین های کمی، آنتی تریپسین آلفا ۱؛ کریگلوبولین‌ها

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و یا نظارت بر شرایطی که منجر به تولید غیرطبیعی پروتئین یا از دست دادن آن می‌شود.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک نتیجه غیر طبیعی در آزمایش خون آلبومین یا پروتئین کل دارید یا دچار علائمی از بیماری‌هایی هستید که با تولید پروتئین غیرطبیعی همراه است، از قبیل مولتیپل میلوما یا مولتیپل اسکلروزیس

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی یک نمونه ادرار تصادفی یا ۲۴ ساعته؛ گاهی نمونهای از مایع مغزی نخاعی است.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز