تجزیه و تحلیل مایع پریکارد

نام رسمی: تجزیه و تحلیل مایع پریکارد
تست‌های مرتبط: تجزیه و تحلیل مایع ریه‌ای، تجزیه و تحلیل مایع غشای حفره شکمی، لکه کوچک، تست حساسیت، پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، تست AFB، LD

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص علت التهاب غشاء اطراف قلب (پریکارد) و / یا تجمع مایع در اطراف قلب

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که متخصص معتقد است که شما به بیماری مربوط به التهاب پریکارد و یا تجمع مایع در اطراف قلب دچار هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه ای از مایع جمع آوری شده از کیسه پریکارد با استفاده از یک روش پریکاردیوسنتز

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز