تست‌های آهن

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست‌های Fe، شاخص‌های آهن
نام رسمی: تست‌های آهن
تست‌های مرتبط: آهن سرم، فریتین؛ TIBC، UIBC و ترانزفرین؛ پروتوپورفیرین روی؛ شمارش کامل خون؛ هموگلوبین؛ هماتوکریت؛ تعداد رتیکولوسیت؛ گیرنده انتقالی قابل حل

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی سطح فعلی آهن بدن

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما مشکوک است که در بدن شما ممکن است آهن کم یا زیاد وجود داشته باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است به مدت ۱۲ ساعت قبل از جمع آوری نمونه از شما خواسته شود که ناشتا باشید؛ در این مورد، تنها به نوشیدن آب مجاز هستید.