زمان ترومبین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: TT ، زمان لخته شدن ترومبین
نام رسمی: زمان ترومبین
تست‌های مرتبط PT: و INR؛ PTT؛ زمان رپتیلاز؛ فیبرینوژن؛ عوامل انعقادی؛ D-dimer؛ تست ضد انعقاد لوپوس

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از بررسی خونریزی بیش از حد و یا تشکیل لخته خون نامناسب (ترومبوز)، به ویژه برای ارزیابی سطح و عملکرد فیبرینوژن؛ برای تشخیص آلودگی با هپارین

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که خونریزی یا ترومبوز یا سقط‌های مکرر رخ می‌دهد ؛ هنگامی که تست PT و / یا PTT طولانی است، به ویژه اگر سطح یا عملکرد فیبرینوژن غیر طبیعی به حساب آید؛ زمانی که احتمال آلودگی هپارین در یک نمونه خون وجود داشته باشد

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز