سیستاتین C

نام رسمی: سیستاتین C
تست‌های مرتبط: کراتینین، پاک سازی کراتینین، eGFR، آلبومین ادرار، ارزیابی خطر قلبی، نیترات اوره خون (BUN)

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی عملکرد کلیه اگر تشخیص بیماری در شما انجام شده یا مشکوک به بیماری کلیوی هستید، اما تنها در تنظیمات خاص زمانی که تست‌های عملکرد کلیه معمول گمراه کننده هستند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یکی از متخصصان معتقد است که ممکن است عملکرد کلیه شما کاهش یافته باشد اما اندازه گیری‌های کراتینین سرم قابل اعتماد نیستند. اگر اختلال عملکرد کلیه تشخیص داده شود، ممکن است در فواصل منظم دستور داده شود.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز