عامل روماتوئید

همچنین به RF شناخته می‌شود.
نام رسمی: فاکتور روماتوئید
تست‌های مرتبط: آنتی بادی پپتیدی سیتروالینه دوره‌ای، ANA، ESR، پروتئین واکنشی C، آنتی بادی‌های خودکار

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید (RA)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که درد و خستگی مفاصل دارید که پزشک شما احتمال می‌دهد به علت RA باشند.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز