عامل فون ویلبراند

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: : VWF: Ag؛ VWF: RCo؛ پانل فون ویلبراند ؛ فاکتور همراه ریستوستین

نام رسمی: آنتی ژن عامل فون ویلبراند و فعالیت فاکتور فون ویلبراند

تست‌های مرتبط: شمارش پلاکت، آزمایشات عملکرد پلاکت، شمارش کامل خون، فاکتور انعقادی VIII ، PT، PTT

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تعیین علت خونریزی ناگهانی و یا مکرر، تشخیص بیماری فون ویلبراند (VWD) و تشخیص بین انواع مختلف آن

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

وقتی سابقه شخصی یا خانوادگی خونریزی شدید، طولانی و یا خود به خودی دارید؛ زمانی که پزشک شما مشکوک است که ممکن است دچار اختلال خونریزی باشید

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز