عوامل انعقادی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست فاکتورها، عوامل لخته شدن خون؛ عوامل لخته شدن [یا با تک عاملی (فاکتور I، فاکتور II، و غیره) یا نام (فیبرینوژن، پروترومبین و غیره)]

تست‌های مرتبط: زمان پروترومبین (PT)؛ زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT)؛ فیبرینوژن؛ عامل فون ویلبراند؛ تست ضد انعقاد لوپوس

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا سطح یک یا چند فاکتور انعقادی شما افزایش یافته، طبیعی است یا کاهش داشته است.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که خونریزی بدون علت مشخص یا طولانی دارید، نتایج غیر طبیعی آزمایش‌های غربالگری انعقاد مثل زمان پروترومبین (PT) یا زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT)، یا داشتن بستگانی دارای کمبود فاکتور انعقادی ارثی؛ شما ممکن است زمانی که پزشک شما می‌خواهد شدت کمبود فاکتور و یا اثربخشی درمان را بررسی کند ممکن است مورد آزمایش قرار گیرید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز