غربالگری آنتی بادی RBC

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست آنتی گلوبولین غیرمستقیم، IAT؛ آزمایش کومب غیر مستقیم؛ تست گلوبولین غیر انسانی غیر مستقیم؛ غربالگری آنتیبادی
نام رسمی: غربالگری آنتی بادی سلول قرمز خون
تست‌های مرتبط: تست آنتی گلوبولین مستقیم؛ گروه خونی؛ شناسایی آنتی بادی RBC؛ نوع و غربالگری Crossmatch

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای شناسایی آنتی بادی‌هایی که بر علیه آنتی ژن های گلبول قرمز عمل می‌کنند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگام آماده شدن برای تزریق خون؛ در دوران بارداری و زایمان

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز