فسفاتاز قلیایی (ALP)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: ALP ؛ ALK PHOS؛ آلک
نام رسمی: فسفاتاز قلیایی
تست‌های مرتبط: AST ؛ ALT؛ GGT؛ بیلیروبین؛ پانل کبد؛ نشانگرهای استخوان؛ ایزوآنزیم فسفاتاز قلیایی ؛ ALP ویژه استخوان

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای غربالگری یا نظارت بر درمان بیماری کبدی یا استخوانی

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

به عنوان بخشی از پانل معمول کبد یا زمانی که شما علائم بیماری کبد یا استخوان دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

چیزی نخوردن در شب قبل از آزمایش ترجیح داده می‌شود اما لازم نیست.