لیتیم

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: [اغلب با نام تجاری نامگذاری می‌شود (اطلاعات MedlinePlus را ببینید)] نام رسمی: لیتیم
تست‌های مرتبط: نظارت بر داروهای درمانی، آزمایش‌های دارویی اضطراری و مصرف بیش از حد، BUN، کراتینین، TSH

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای اندازه گیری سطوح لیتیوم در خون به منظور تعیین سطح درمانی در هنگام شروع داروی لیتیوم؛ برای حفظ سطح درمانی و یا تعیین سمیت لیتیوم

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگام شروع درمان با لیتیوم به محض تنظیم دوز برای دستیابی به سطح درمانی خون؛ در فواصل منظم برای نظارت بر سطوح لیتیوم؛ برای نیاز به تشخیص سطوح زیر درمانی یا غلظت‌های بالا (سمیت)

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز