نشانگرهای استخوان

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: نشانگر جذب استخوان، نشانگرهای تشکیل استخوان؛ تست‌های چرخش استخوان؛ تلوپپتید N ؛ NTX؛ تلوپپتید C؛ CTx؛ دئوکسیپیریدینولین؛ DPD؛ پییریدیوم بین ارتباطی؛ اسید فسفاتاز مقاوم به تارترات؛ TRAP؛ فسفاتاز قلیایی خاص استخوان؛ استئوکالسین؛ P1NP؛ پپتید منتهی به N نوع ۱ پروکلاژن
نام رسمی: نشانگرهای بيوشيميايی بازسازی استخوان
تست‌های مرتبط: کلسیم، فسفر، تست‌های ویتامین D، PTH، ALP

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به ارزیابی و نظارت بر میزان جذب و تشکیل استخوان؛ برای نظارت بر بعضی از بیماری‌های متابولیک استخوان مانند پوکی استخوان؛ برای کمک به تشخیص اختلالات استخوانی متابولیک مانند بیماری پجت (پاژه)

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

هنگامی که اسکن تراکم معدنی استخوان نشان دهنده کاهش تراکم استخوان است، قبل و به طور دوره‌ای در طول درمان برای ارزیابی اثربخشی درمان از دست دادن استخوان، جهت تعیین این که آیا میزان از دست دادن کاهش یافته یا میزان استخوان سازی افزایش یافته است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو و یا گاهی اوقات یک نمونه ادرار

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است ناشتا بودن قبل از آزمایش نیاز باشد، نمونه‌ها معمولا صبح گرفته می‌شوند.