نوع خون

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: گروه خونی؛ فاکتور Rh
نام رسمی: گروه ABO و نوع Rh
تست‌های مرتبط: تست آنتیگلوبولین مستقیم، غربالگری آنتی بادی RBC، تست سازگاری، تست سازگاری دهنده و گیرنده، شناسایی آنتی بادی RBC، تست HLA

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین گروه خون ABO و نوع Rh

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما نیاز به انتقال خون یا اجزای خون دارید؛ هنگامی که شما در یک مرکز انتقال خون، خون اهدا می‌کنید یا یک ارگان، بافت یا مغز استخوان را برای پیوند اهدا می‌کنید؛ قبل یا در دوران بارداری زن برای تعیین خطر ناسازگاری Rh با جنین

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو و یا برای نوزادان از پاشنه پا

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ