وضعیت گیرنده استروژن / پروژسترون

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: گیرنده‌های استروژن؛ گیرنده‌های پروژسترون؛ وضعیت ER و PR؛ وضعیت گیرنده هورمون
نام رسمی: وضعیت گیرنده استروژن و پروژسترون
تست‌های مرتبط: HER2 / neu ؛ نشانگرهای تومور؛ تست بیان ژن برای سرطان سینه؛ CA 15-3

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

تست گیرنده هورمون تعیین می‌کند که آیا تومور سرطان سینه برای گیرنده‌های استروژن و پروژسترون مثبت است، کمک به هدایت درمان و تعیین پیش آگهی بیماری

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که سرطان جهنده سینه در شما تشخیص داده شده اشت یا هنگامی که سرطان شما دوباره عود کرده است.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه از بافت سرطانی سینه که در طی بیوپسی برداشته می‌شود یا یک تومور که در طی جراحی لامپکتومی یا ماستکتومی برداشته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است متخصص شما قطع مصرف هورمون را برای یک دوره زمانی قبل از گرفتن نمونه خود درخواست کند.