پروتئین ادرار و نسبت پروتئین ادرار به کراتینین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: پروتئین ادرار۲۴ ساعته؛ پروتئین کل ادرار؛ نسبت پروتئین ادرار به کراتینین؛ UPCR
نام رسمی: پروتئین ادرار
تست‌های مرتبط: آزمایش ادرار؛ آلبومین؛ آلبومین ادرار؛ الکتروفورز پروتئین؛ کل پروتئین، BUN، کراتینین، دفع کراتینین، eGFR

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای بررسی پروتئین بیش از حد در ادرار، برای کمک به ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلیه و تشخیص آسیب کلیه

چه زمانی باید آزمایش انجام شود؟

به عنوان بخشی از یک معاینه معمول، به منظور پیگیری مثبت بودن آزمایش پروتئین ادرار قبلی و یا زمانی که شما دچار یک بیماری یا ناهنجاری هستید که بر کلیه تاثیر می‌گذارد.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه ادرار در هر زمان (تصادفی) یا نمونه ادرار ۲۴ ساعته؛ گاهی اوقات یک نمونه ۲۴ ساعته دو قسمتی شامل نمونه شبانه (از ساعت ۱۱ شب تا ۷ صبح) با فاصله از نمونه روز (از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ بعد از ظهر)؛ اغلب نمونه خون ممکن است برای اندازه گیری کراتینین و سطوح پروتئین سرم، به ویژه هنگامی که ادرار ۲۴ ساعته سفارش داده شده است، نیز گرفته شود.

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ