پروتئین اپیدیدیم انسانی ۴ (HE4)

همچنین به این نام شناخته می‌شود: HE4
نام رسمی: پروتئین اپیدیدیم انسانی ۴
تست‌های مرتبط: CA-125، نشانگرهای تومور

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به نظارت بر سرطان تخمدان اپیتلیال بعد از درمان؛ برای تشخیص عود یا پیشرفت بیماری؛ برای غربالگری زنان بدون علامت توصیه نمی‌شود.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

قبل از شروع درمان برای سرطان تخمدان اپیتلیال و در فواصل بعد از درمان

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز