کلرید

همچنین به این نام شناخته می‌شود: Cl
نام رسمی: کلريد
تست‌های مرتبط: سدیم، پتاسیم، بی کربنات، الکترولیت‌ها، پانل متابولیک جامع، پانل متابولیک پایه، گازهای خون

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا در توازن الکترولیت بدن شما یا تعادل اسیدی (pH) بدن و برای نظارت بر درمان مشکلی وجود دارد، به عنوان بخشی از یک معاینه سلامت معمول

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از پانل الکترولیت استاندارد یا پانل متابولیسم یا زمانی که پزشک شما فکر می‌کند علائم و نشانه‌های شما ممکن است ناشی از عدم تعادل الکترولیتی باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی یک نمونه ادرار تصادفی یا ۲۴ ساعته

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز