نارسایی قلبی (عدم توانایی پمپاژ خون): تشخیص با آزمایش غلظت پلاسمایی BNP

نارسایی احتقانی قلب، که نارسایی قلبی نیز نامیده می‌شود، شرایطی است که در آن قلب نمی‌تواند مثل گذشته خون را به شکل موثری پمپاژ کند. عدم پمپاژ موثر خون باعث تجمع خون و مایعات در بدن، مخصوصا در کبد، ریه‌ها، دست‌ها و پاها می‌شود. قلب دارای دو قسمت چپ و راست و چهار حفره است. سمت راست قلب خون بدون اکسیژن را از بدن گرفته و آن را به ریه‌ها می‌فرستد. سمت چپ قلب، خونی که دارای اکسیژن است را از ریه‌ها گرفته و آن را