TIBC،UIBC و ترانزفرین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: ظرفیت اتصال به آهن IBC؛ ظرفیت اتصال به آهن سرم؛ سیدروفیلین
نام رسمی: ظرفیت اتصال آهن کل؛ ظرفیت اتصال آهنی غیر اشباع؛ ترانزفرین؛ اشباع ترانزفرین
تست‌های مرتبط: آزمون‌های آهن، آهن سرم، فریتین، پروتوپورفیرین روی، شمارش کامل خون، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد رتینوسیت ها، گیرنده های انتقالی محلول

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی توانایی بدن برای انتقال آهن در خون

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما مشکوک است که ممکن است به دلیل شرایط مختلف بدنتان، آهن بیش از حد یا خیلی کم داشته باشد. برای کمک به نظارت بر عملکرد کبد و تغذیه

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است از شما خواسته شود به مدت ۱۲ ساعت قبل از آزمون ناشتا باشید؛ در این مورد، تنها نوشیدن آب مجاز است.